ועדת היגוי

להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד החינוך אודות נציגות הורים במוסד חינוכי

תקנון ועדת היגוי:

מטרת התקנון, להוות כלי להכוונת התנהגות חברי ועדת ההיגוי בפעילותם בוועדה.

1. חברי ועדת ההיגוי יפעלו בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר לשם קידום העשייה החינוכית והחברתית, כאשר צרכי התלמידים וטובתם הם בראש סדר העדיפויות.

2. חברי הוועדה יהוו מופת להתנהלות מכבדת וסובלנית מול בית הספר, מורי בית הספר וכלל ההורים, תוך מתן דגש על שמירת כבוד המורה והעצמת מעמדו בפני התלמידים.

3. חברי ועדת היגוי יהיה פעילים ונוכחים בפעילויות הוועדה. העדרות מ- 3 ישיבות תגרור ביטול חברות בוועדת ההיגוי.

4. החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. החלטות ועדת ההיגוי יחייבו את כלל חברי הועדה, שיפעלו למימוש ההחלטות, גם אם התנגדו להן או לא נכחו בהצבעה.

5. חבר ועדת ההיגוי יפעל בשם הוועדה מול גורם חיצוני כגון משרד החינוך, המועצה, החפ"ק, ועד התושבים וכד' רק אם הוסמך לכך על ידי ועדת ההיגוי (למעט בעניין אישי\פרטי).

6. חבר ועדת ההיגוי מחוייב להיות חבר בועד ההורים הכיתתי של בנו/בתו.

7. לכל כיתה יהיו עד שני נציגים בועדת ההיגוי, ובכל הצבעה לכל כיתה יהיה קול אחד בלבד (ללא קשר או תלות במספר החברים בועדת ההיגוי מאותה הכיתה).

8. הפצת מידע של ועדת היגוי לגורמים מחוץ לוועדת ההיגוי תיעשה בצורה מסודרת ומבוקרת על ידי מזכירת הוועדה, ועדת הדוברות או היו"ר. חבר הוועדה אינו רשאי להפיץ מידע מתוך הוועדה (כולל תכתובות פנימיות, פרטי דיונים, סיכומי ישיבות וכד') שלא בדרך הנ"ל. לא יעשה שימוש ציני כנגד פעילויות והחלטות הוועדה במדיה חברתית, לרבות וואטסאפ ופייסבוק אישיים תוך טענה לקניין אישי.

9. חבר ועדה שיבחר שלא לקיים את הכללים הנ"ל, לא יוכל להמשיך ולשמש כחבר בה.